Start-up Nation: Fondul de garantare și-a redus comisionul, la creditele-punte

Antreprenorii admiși în programul Start-up Nation vor putea lua credite-punte garantate în proporție de 80% de stat, comisionul de garantare fiind redus cu până la 1,32 de puncte procentuale, a informat, marți, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

Prin cooptarea în proiect a Fondului Român de Contragarantare,  FNGCIMM spune că a redus comisionul de garantare standard, reglementat de Comisia Europeană, de la  3,8% până la un cuantum de maxim 2,48%.

Prin semnarea convențiilor de lucru cu  toate cele trei bănci partenere în Programul Start-Up Nation – Banca Transilvania, Banca Comercială Română și CEC Bank – micile afaceri declarate eligibile pot  accesa finanțarea necesară  de la bănci,  iar obligaţiile de rambursare vor fi garantate de către FNGCIMM în proporție de maxim 80% – subliniază acest fond.

„Am reușit împreună cu Banca Comercială Română, Banca Transilvania, CEC Bank și Fondul Român de Contragarantare să construim una dintre cele mai atractive oferte de garantare de pe piață, un instrument financiar accesibil și flexibil, cu impact direct în materializarea planurilor de afaceri pentru antreprenorii români, mai ales pentru cei aflați la început de drum”- a declarat Alexandru Petrescu, director general FNGCIMM.

Reamintim că în programul Start-up Nation 2017 peste 8.600 de firme mici și mijlocii din România ar urma să primască ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, pentru investiții.

În total au fost depuse peste 19.000 de planuri de afaceri în program, care se află în evaluare până pe 29 septembrie 2017, cu posibilitate de prelungire.

O parte dintre aplicanți au optat pentru credit-punte, prin care să-și achite cheltuielile din proiect, pentru ca apoi băncile partenere să primescă de la stat banii, în limita valorilor din planurile de afaceri. Costurile financiare – dobânzi și comisioane – sunt cheltueli eligibile, care pot fi suportate din ajutorul nerambursabil de la stat, dacă au fost prevăzute ca atare în planurile de afaceri.

De asemenea, antreprenorii au la dispoziție și variantele care nu implică împrumuturile-punte: rambursarea cheltuielilor efectuate din banii lor, respectiv cererea de plată, prin care statul achită contravaloarea bunurilor către furnizor.

 

Sursa: www.startupcafe.ro

AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, în consultare:

Aferente obiectivului specific 4.9 ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Apelul pentru -Etapa 1- este un apel, de tip competitiv, ce finanțează acțiuni care vor sprijini implementarea apelului regional ”Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C” – etapa a II-a” (regiunile de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est) contribuind, astfel, la obținerea rezultatului prevăzut în cadrul POCU: ”Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul apelului din -etapa 2– sunt cele care vizează furnizarea de servicii medicale de prevenție/diagnosticare precoce (screening)/diagnostic și/sau tratament al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C (regiunile vizate sunt cele mai puţin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est).

Regiunile de dezvoltare vizate prin apelul de proiecte sunt regiuni mai puțin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est.

În funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:

  • Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D şi C;
  • Activitatea 2: Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă privind screeningul în cazul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C.

 

Sursa:  www.fonduri-ue.ro

Start-up Nation 2017. Minister: Aplicanții care primesc scrisori de acceptare să-și pregătească documentele pentru semnarea acordurilor

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat face luni un apel către beneficiarii din programul Start-up Nation care au primit scrisori de acceptare de principiu la finanțare, să-și pregătească documentația necesară în vederea semnării acordurilor de finanțare, până la momentul încare vor fi contactați pentru programări.

”Concomitent cu verificarea planurilor de afaceri, colegii din cadrul Agentiilor pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului opereaza in Registrul Unic Electronic scrisorile de acceptare de principiu la finantare si scrisorile de respingere pentru aplicantii definitivati. Aceste scrisori ajung pe adresele de corespondenta din cadrul planurilor de afaceri. Aplicantii care primesc scrisori de acceptare de principiu fara coordonatele programarii la semnarea acordurilor de finantare vor fi contactati telefonic de catre Agentiile de care apartin. Pina la momentul in care vor fi contactati pentru programari, aplicantii care au fost acceptati pot pregati documentatia aferenta semnarii acordurilor conform art 6.8 din schema de ajutor de minimis” – a anunțat luni Direcția de Antreprenoriat a ministerului.

Conform art. 6.8, alin (2) din procedura de implementare a programului Start-up Nation,

În vederea semnării acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:

– cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;

– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;

– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;

– documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

(3) În cazul în care OTIMMC constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare conform programării OTIMMC, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC.

(4) Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

Reamintim că în programul Start-up Nation 2017 peste 8.600 de firme mici și mijlocii din România ar urma să primască ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, pentru investiții.

În total au fost depuse peste 19.000 de planuri de afaceri în program, care se află în evaluare până pe 29 septembrie 2017, cu posibilitate de prelungire.

 

Sursa: www.startupcafe.ro

Programul România-Ungaria: Perioada de depunere a aplicațiilor pentru proiecte strategice în domeniul medical, prelungită până pe 30 septembrie!

Perioada de depunere a aplicațiilor pentru al doilea Apel restrâns pentru propuneri de proiecte strategice aferente priorității de investiții 9/a – Investiții în infrastructura medicală în cadrul Programului Interreg România – Ungaria a fost prelungită până la data de 30 septembrie 2017, ora 16.00 (EET). Termenul limită inițial era 20 septembrie.

 

 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

POR: S-a lansat apelul de proiecte pentru extinderea sistemului de cadastru

AM POR a lansat, marți, 12 septembrie 2017, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/11/11.1/1, Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.

Această prioritate de investiții va fi implementată de Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin intermediul unui proiect major, destinat să completeze obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. ANCPI va colabora, în acest sens, cu unitățile subordonate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Alocarea apelului este de 312,89 milioane euro, din care 265,96 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 46,93 milioane reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat.

Proiectul va avea mai multe componente, printre care cea de integrare a datelor existente, extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale, îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților. Beneficiarii subsidiari sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural.

Având proprietatea înregistrată, populația din zonele intervenției va putea beneficia de îmbunătățirea condițiilor economice și sociale, în condițiile securizării statutului proprietății. Totodată, procesul duce la clarificarea situației terenurilor, cu impact pozitiv asupra bugetelor locale.

În plus, vor fi create condiții optime pentru realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și națională, a investițiilor în infrastructură și în alte domenii: agricultură, mediu, turism, agroturism. În acest fel, sunt îndeplinite pre-condiții necesare pentru accesaera fondurilor alocate României prin alte programe europene sau guvernamentale. Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/11/11.1/1 referitoare la specificitatea proiectului major, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitantul eligibil.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MYSMIS.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 16.10.2017, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15.01.2018, ora 12.00.

 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Laufer: Legea parteneriatului public-privat are o formă ideală; sperăm să fie implementată în octombrie

Legea parteneriatului public-privat ar putea fi implementată în luna octombrie, proiectul având în acest moment o formă ideală, după o amplă dezbatere publică, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer.

“Am scos legea în dezbatere publică în urmă cu o lună și ceva, dorim să avem o dezbatere publică amplă pe această temă. Au participat instituții de prestigiu mondial, de la Banca Mondială, Banca Europeană pentru Dezvoltare, INS, reprezentanții AmCham (Camera de Comerț Americană — n. r.), reprezentanții instituțiilor statului român, toți specialiștii, inclusiv mediul academic român a participat la acest lucru”, a spus Laufer, la Antena 3.

Potrivit acestuia, proiectul de act normativ ar putea fi prezentat în Guvern la finele acestei săptămâni.

“În clipa asta, legea are o formă ideală, inclusiv normele de aplicare. Am cerut și colegilor din grupul de lucru și din minister ca până la finalul acestei săptămâni să reușim, după dezbaterea publică, să ajungem la un consens și pe textul de lege, și pe norme, să le prezint premierului și premierul să decidă dacă forma finală pe care o prezentăm noi este ok sau dacă se mai dorește anumite clarificări și sper ca în luna octombrie parteneriatul public-privat să fie implementat. Este un mare, mare pas înainte și pentru autoritățile locale, și pentru autoritățile centrale”, a adăugat Laufer.

Proiectul legii parteneriatului public-privat a fost dezbătut în Guvern în primă lectură la începutul lunii august.

“Grupul de lucru a elaborat pachetul legislativ privind parteneriatul public — privat, constând în proiectul de modificare a Legii 233 din 2016 privind parteneriatul public — privat și proiectul de norme metodologice. Prin modificările pe care le-am adus legii vom putea implementa atât proiecte semnificative cu aprobarea Guvernului, urmând să stabilim un prag pentru acestea, cât și proiecte de dimensiuni medii și mici, care nu vor avea nevoie de aprobarea Guvernului și vor putea fi implementate la nivel județean sau local”, a precizat Laufer, la acea dată, în ședința Executivului.

El a dat și câteva exemple de proiecte de acest fel: “În zona de infrastructură de transport: drumuri, căi ferate, aeroporturi, poduri, căi navigabile, parcări, poduri și tunele; în domeniul telecomunicațiilor: telefonie, internet și broadband. Utilități: centrale electrice, stații de apă, de filtrare, deșeuri, infrastructură de interes public, școli, universități, inclusiv penitenciare. În domeniul sănătății: spitale, policlinici, unități de primiri-urgență și clădiri administrative, primării, consilii județene și așa mai departe. Modificarea și simplificarea legislației privind parteneriatul public — privat este una dintre măsurile prevăzute în programul de guvernare. Implementarea acestei măsuri va contribui la întărirea colaborării între stat și mediul privat”.

Sursa: www.agerpres.ro

Guvernul a adoptat proiectul Legii Internshipului. Tinerii peste 16 ani vor putea participa la programe de internship plătite la firme private sau instituții publice

Tinerii în vârstă de cel puțin 16 ani vor putea participa la programe de internship plătite la firme private sau instituții publice, pe perioade de cel mult șase luni, potrivit proiectului de Lege privind Internshipul, adoptat astăzi de Guvern. Proiectul va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut și aprobat în procedură de urgență.

Participanții la programele de Internship își vor putea astfel consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă; de asemenea, vor putea dobândi experienţă și vechime în specialitate, după caz.

Pe parcursul unui an calendaristic, în funcție de numărul de salariați angajați cu contracte de muncă, organizația gazdă poate încheia, în mod simultan, contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de angajați.

Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizație lunară netă de internship, din partea organizației gazdă. Indemnizația de internship va fi cel puțin egală cu 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată.

Activitatea unui intern, încadrat în baza unui contract de internship, este de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de 5 zile, urmate de două zile consecutive de repaus. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.

Internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului de internship organizația gazdă are obligația asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat și a plății contribuției aferente.

Persoanele juridice care, în termen de 60  de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un  contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei pe angajat, sumă calculată la cursul Băncii Naționale a României de la data efectuării plății, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

AM POCU a publicat în consultare un nou ghid dedicat formării angajaților: „Inovare prin formare”

AM POCU a publicat, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare” aferent OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin furnizarea de programe de formare profesională la locul de muncă, contribuind la intarirea capacităţii interne a angajatorilor de a dezvolta resursele umane proprii.

Solicitanți eligibili sunt angajatorii, întreprinderi mari constituite ca societăți în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Observaţiile și propunerile privind îmbunătățirea Ghidului pot fi transmise la adresa de e-mail formare.competitive@fonduri-ue.ro, până la data de 27.09.2017.

 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro